Aktuella kurser/utbildningar:
Sluta röka utbildning

 

Arbetsmiljö »

Vi hjälper dig med exempelvis

risk- och konsekvensanalyser, mätningar, åtgärdsplaner, krisplaner, alkohol- och drogpolicy. 

Vårt arbetssätt bygger på helhetssyn med hela teamet som resurs. 
 

Hälsa / livsstil »

Vi utför hälsounder-sökningar vars syfte är att tidigt fånga upp signaler på ohälsa. De är antingen lagstadgade eller företags-individanpassade.

Du och ditt företag har allt att vinna på att arbeta hälsofrämjande för välmående personal.

 

Rehabilitering och sjukvård »

 

Om en anställd råkar ut för skada eller sjukdom som medför arbetshinder erbjuder vi rehabiliteringsinsatser. 

 

Insatserna bedöms utifrån varje individs unika behov med hela teamet som resurs. Målet är en individ i balans och god hälsa.
 

 

Vaccinationer »

 

Vi vaccinerar dig och din familj efter behov beroende på resemål. 

Utbildningar » 

 

Vi har ett stort utbud vad gäller utbildningar och föreläsningar.

Vi skräddarsyr utbildningar och föreläsningar efter ditt företags behov.